Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Úradné hodiny

OBEC ŽALOBÍN

Obecný úrad Žalobín č.144

Tel.057/4494185, 0918 373 608

e-mail: ocuzalobin@mail.t-com.sk

 

Mgr. Valéria Račková

starostka obce

 

Pondelok: 7:30 - 15:30 

Utorok: 7:30 - 15:30

Streda: 7:30 - 15:30

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7:30 - 15:30

od 12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka

Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Základná škola Žalobín

Veľkosť školy

Základná škola v Žalobíne je neplnoorganizovaná škola. Vyučujú sa v nej žiaci  1.- 4. ročníka primárneho vzdelávania. Budova školy sa nachádza mimo centra obce v peknom a tichom prostredí. Priestory školy zodpovedajú kvalitnej výučbe. V rámci modernizácie vzdelávania má škola interaktívnu tabuľu, prostredníctvom ktorej je možné skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces multimediálnym obsahom. Jej súčasťou je dataprojektor a notebook. Vo všetkých triedach sú nové lavice a stoličky, interiér je vymaľovaný a pôsobí útulne a čisto.

Charakteristika žiakov

V školskom roku 2011/2012 základnú školu navštevuje  celkom 46 žiakov. Sú to žiaci z tunajšej obce, dvaja žiaci zo susednej obce Malá Domaša. Prevládajú rómski žiaci. Všetci žiaci sú vzdelávaní podľa nového výchovno-vzdelávacieho programu ISCED1. Škola poskytuje vzdelávanie aj individuálne začleneným žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Máme dobré skúsenosti so vzdelávaním takýchto žiakov,  pretože v škole pôsobí špeciálny pedagóg. Tento v spolupráci s triednymi učiteľmi zabezpečuje náležitú pedagogickú dokumentáciu a spoluprácu  s CPPPaP vo Vranove nad Topľou  a CŠPP pri SŠI vo Vranove nad Topľou. V škole sa vyučuje anglický jazyk.

Zamestnanci školy


a)      pedagogickí zamestnanci

 • Mgr. Anna Holoďáková – riaditeľka školy
 • Mgr. Viera Fedorková – učiteľka
 • Mgr. Viktória Kizlingová – učiteľka
 •  Renáta Paľušová – vychovávateľka v ŠKD
 •  Mgr. Mária Juhásová - vyučuje evanjelické náboženstvo

b)     nepedagogickí zamestnanci

 •  Anna Mihalčinová – školníčka, upratovačka
 •  Anna Tkáčová - kuchárka
 •  Adriana Halasová – vedúca školskej jedálne

Krúžková činnosť

Počas celého školského roka prebieha krúžková činnosť, v ktorej sa žiaci môžu tvorivo výtvarne rozvíjať, získavať nové vedomosti v oblasti informačno-komunikačných technológií, zdokonaľovať sa v cudzom jazyku alebo byť dobrým športovcom. Realizácia krúžkov v šk. roku 2011/2012 je nasledovná:

Krúžok anglického jazyka – p učiteľka Mgr. Martina Bohaničová
Počítačový a  internetový krúžok – Mgr. Anna Holoďáková
Krúžok šikovných rúk – p. vychovávateľka Daniela Kráľová
Športový krúžok – p. učiteľka Mgr. Viera Fedorková

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a  mimovyučovacích aktivít je aj problematika prevencie drogových závislostí (p. uč. Mgr. Viera Fedorková) a aktivity v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu(p.uč. Mgr. Bohaničová), ktoré sú zamerané najmä na utužovanie zdravia, propagáciu zdravej výživy, na prevenciu nežiaducich účinkov fajčenia, užívania alkoholu, na rozvíjanie priateľských vzťahov medzi spolužiakmi, pestovanie kladných vzťahov žiak - učiteľ,  učiteľ – žiak, na budovanie úcty k rodičom a starším občanom obce. Snahou a cieľom je viesť žiakov k vzájomnému rešpektu a tolerancii.

Aktivity školy

Medzi najpútavejšie a tradičné akcie patria:
 • kultúrny program  „Úcta k starším“
 • Mikuláš v škole
 • Vianočná akadémia
 • zápis do 1.ročníka ZŠ
 • školský karneval
 • beseda s policajtmi
 • školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
  -  žiačka 4. roč. Terézia Demčáková v šk. r. 2010/2011 reprezentovala školu aj na okresnom kole vo Vranove nad Topľou, kde získala Čestné uznanie
 • oslavy Dňa matiek
 • výtvarné súťaže (úspešné žiačky 2010/2011 – Katarína Janičová,  Katarína Mihalčinová)
 • športové dopoludnie  pri príležitosti MDD
 • športová olympiáda za účasti štyroch škôl

Stránka

 • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

 • 1