Obec Žalobín
ObecŽalobín

Zmeny v prímestskej autobusovej doprave

Obr.

Integrovaný dopravný systém IDS Východ

www.idsvychod.sk

Cieľovým stavom integrovaného dopravného systému (IDS) na východnom Slovensku je moderný zákaznícky atraktívny systém verejnej dopravy, pozostávajúci zo všetkých druhov verejnej dopravy (vlaky, autobusy, MHD), zahrňujúci celé územie Prešovského a Košického samosprávneho kraja a umožňujúci cestovanie na jeden cestovný doklad (jednorazový alebo časový predplatný) bez ohľadu na prestupy či použité druhy dopravy, pri jednotných prepravných a tarifných podmienkach a vzájomne zosúladených cestovných poriadkoch. Názov/značka tohto systému je IDS Východ.

Prínosy pre cestujúcich budú s postupným budovaním IDS najmä:

  • Jednotné prepravné a tarifné podmienky vo vlakoch, autobusoch, aj MHD.
  • Nové druhy cestovného: prestupné lístky, časové predplatné lístky (mesačné, štvrťročné,…) a pod.
  • Technologické novinky: mobilná aplikácia, NFC platby a pod.
  • Pravidelnejšie, rýchlejšie a komfortnejšie spojenia v rámci regiónu aj v rámci miest.
  • Harmonizovaný systém verejnej dopravy (pravidelné garantované nadväznosti spojov/liniek).
  • Jednoduchý a prehľadný dopravný systém (schémy trás liniek, taktové cestovné poriadky,…).
  • Včasné informácie o mimoriadnostiach v doprave (meškania, obchádzky,…).
  • Všeobecne vyššia kvalita poskytovaných služieb v doprave.

 

Link na video (Facebook): https://www.facebook.com/idsvychod/videos/473422817284216

Link na video (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=AOfbMAJDGZU

Dátum vloženia: 2. 6. 2021 10:14
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 6. 2021 10:35
Autor: Správce Webu

Obec

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za tuhý komunálny odpad a poplatku za cintorín

Obec Žalobín, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, týmto upozorňuje a vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za  tuhý komunálny odpad, poplatku za cintorín/tieto poplatky boli splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia/, aby svoje záväzky voči obci BEZODKLADNE uhradili, a to buď zaplatením v pokladni obecného úradu Žalobín alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám a exekučným konaniam.

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2023

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:03

Slnko zapadá:15:39