Obec Žalobín
ObecŽalobín

Materská škola Žalobín

Materská škola Žalobín

Materská škola Žalobín

MŠ Žalobín začala prevádzku 8. februára 1975 v starej budove ZŠ. Terajšia budova je nová účelová, v ktorej sa nachádza aj ZŠ.

Zamestnanci školy

  • Mgr. Alena Slobodníková – riaditeľka MŠ
  • Jana Štegerová – učiteľka

 

Charakteristika žiakov

MŠ zaškoľuje 3 až 6 ročné deti v obci (vrátane rómskych detí), v priemere 20 až 21 detí. Od roku 2009 pracuje naša MŠ podľa ŠkVP: „Od zrniečka po klások“ v súlade so ŠtVP ISCED – 0. Súčasťou programu je aj regionálna výchova zameraná na „Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií“. Máme zriadenú ľudovú izbu – TALENTÁRIUM, kde sa realizujú rôzne spoločenské aktivity, čim deti nadobúdajú kognitívne, osobnostné, sociálne, učebné, perceptomotorické, informatívne kompetencie.

Aktivity v Materskej škole

Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame aj doplnkové aktivity ako sú: výlety, exkurzie, besedy, športové výcviky (plavecký pre 5 ročné deti). Sú zapracované v pláne práce školy na príslušný školský rok so súhlasom rodiča. Krúžková činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách v oblasti výtvarnej, hudobno-pohybovej, počítačovej. Túto činnosť zabezpečujú kmeňové učiteľky. Výsledkom činnosti výtvarného krúžku sú detské výtvarné práce, ktoré sú každý rok ocenené na súťažiach v našom regióne i mimo: Deň Zeme, Výtvarný Vranov, Martin Bienále, v časopise Zvonček. Venujeme sa aj talentovaným deťom. Deti sú vo veľmi peknom, vyzdobenom a estetickom prostredí.

Vybavenie Materskej školy

Škola je vybavená PC technikou (televízorom, fotoaparátom, tlačiarňou, včielkou). Využívajú ju najmä 5 roč. deti, ktoré vynikajúco ovládajú detské hry (Cirkus Šaša Tomáša, kreslia geometrické tvary, pracujú s farbou a pod.). 

Spolupráca

Dobrá spolupráca je s obecným úradom najmä pri zabezpečovaní nákupu hračiek, edukačných pomôcok, údržby interiéru i exteriéru.

Pri príprave 5 ročných detí do 1. ročníka sa nám osvedčili slávnostné zápisy, kde deti využívali pracovné listy a zošity na hrubú a jemnú motoriku, zrakové, sluchové vnímanie, pamäť, reč, myslenie. Na základe plánu práce s 1. roč. spoločne uskutočňujeme edukačné aktivity ako napr. pobyty v prírode, rôzne oslavy – Deň matiek, Mikuláš a súťaže – Hviezdoslavov Kubín, Deň detí. Škola sa zapojila do projektu „Poďme spolu do školy“, ktorý organizovalo MPC v Prešove a do NÁRODNÉHO MLIEČNEHO PROGRAMU. 

Naša vízia

 A čo do budúcna? Sme presvedčené, že realizácia edukačných aktivít  v podmienkach našej modernej MŠ v Žalobíne ponúka deťom priestor pre získanie edukačne hodnotných skúseností, vedomostí a zručností. Ich príprava by mala byť dominantnou činnosťou učiteľa, v ktorej má priestor a možnosti uplatňovať svoju profesionalitu pedagogické majstrovstvo v oblasti pedagogickej psychológie, diagnostiky, didaktiky.

Dátum vloženia: 18. 9. 2014 20:14
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 4. 2021 12:56

Obec

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2024

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:41

Slnko zapadá:19:25