Obec Žalobín
ObecŽalobín

Obecný úrad

Obec Žalobín

Žalobín 144
094 03 Žalobín
e-mail: obeczalobin@zalobin.sk 
web: www.zalobin.sk
tel: 057 / 44 94 185

 • IČO: 00332992
 • DIČ: 2020631976
 • bankové spojenie: SK50 0200 0000 0000 1952 5632

     

Pracovníčky obecného úradu:

 • Mária Kukurucová
 • Martina Račková


Kompetencie

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
 • vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
 • koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,
 • organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje “Organizačný poriadok Obce  Žalobín”, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2024

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:27

Slnko zapadá:20:43