Obec Žalobín
ObecŽalobín

VZN

Rok 2012

VZN č. 10-2012 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce Žalobín

VZN č. 10-2012 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce Žalobín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,67 kB

VZN č. 9-2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 9-2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,74 kB

VZN č. 6-2012 o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka základnej školy alebo dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu výdavkov v škole

VZN č. 6-2012 o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka základnej školy alebo dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu výdavkov v škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 527,33 kB

VZN č. 5-2012 o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu obce Žalobín

VZN č. 5-2012 o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu obce Žalobín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,74 kB

VZN č. 4-2012 o verejnom poriadku v obci Žalobín

VZN č. 4-2012 o verejnom poriadku v obci Žalobín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317,29 kB

VZN č. 3-2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3-2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,53 kB

VZN č. 2-2012 o miestnej dani za psa

VZN č. 2-2012 o miestnej dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,47 kB

VZN č. 1-2012 o miestnej dani z nehnuteľností

VZN č. 1-2012 o miestnej dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,36 kB

VZN č. 7-2012 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnosti školskej dochádzky

VZN č. 7-2012 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnosti školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,01 kB
Zobrazené 21-29 z 29

Obecný úrad

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za tuhý komunálny odpad a poplatku za cintorín

Obec Žalobín, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, týmto upozorňuje a vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za  tuhý komunálny odpad, poplatku za cintorín/tieto poplatky boli splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia/, aby svoje záväzky voči obci BEZODKLADNE uhradili, a to buď zaplatením v pokladni obecného úradu Žalobín alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám a exekučným konaniam.

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2023

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:03

Slnko zapadá:15:39