Obec Žalobín
ObecŽalobín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na zá

125,00 EUR Jednostodvadaťpäť 00/100 Eur

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Žalobín

28. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov č. 00028517

00028517

Podľa zmluvy

Obec Žalobín

Ticket Service, s. r. o.

25. 3. 2022

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Dohoda

neuvedené

Obec Žalobín

Obec Banské

14. 2. 2022

Dodatok č.5 k Rámcovej zmluve č. Z59160013 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

Dodatok č.5

Podľa zmluvy

Obec Žalobín

EBA, s.r.o.

25. 1. 2022

Príloha č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 26.06.2020

Príloha č. 3

Podľa zmluvy

Obec Žalobín

FURA s.r.o.

10. 1. 2022

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na zá

25,00 EUR Dvadaťpäť 00/100 Eur

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Obec Žalobín

4. 1. 2022

Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 1/2022

Podľa zmluvy

Obec Žalobín

FURA s.r.o.

3. 1. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

Podľa zmluvy

Marianna Dvorjaková

Obec Žalobín

2. 11. 2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0726

neuvedené

Obec Žalobín

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS

27. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ABK9

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

20 049,72 EUR Dvadsaťtisícštyridsaťdeväť 72/100 Eur

Obec Žalobín

Pôdohospodárska platobná agentúra

19. 10. 2021

ZMLUVA O DIELO č. 20211001

ZMLUVA O DIELO č. 20211001

34 746,28 EUR Tridsaťštyritisícsedemstoštyridsaťšesť 28/100 Eur

JANEKO s. r. o.

Obec Žalobín

22. 7. 2021

ZMLUVA O DIELO č. 1/7/2021

ZMLUVA O DIELO č. 1/7/2021

20 297,72 EUR Dvadsaťtisícdvestodeväťdesiaťsedem 72/100 Eur

RD-SYSTÉM s. r. o.

Obec Žalobín

20. 7. 2021

ZMLUVA č. 943/2021/OPR

ZMLUVA č. 943/2021/OPR

1 350,00 EUR Jedentisíctristopäťdesiat 00/100 Eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Žalobín

7. 6. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 295/81/2021/IÚ

č. 295/81/2021/IÚ

bezodplatne

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Žalobín

14. 5. 2021

Zmluva č. 1421 622 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 1421 622

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo 00/100 Eur

Obec Žalobín

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

13. 5. 2021

Zámenná zmluva uzavretá podľa § 611 Občianskeho zákonníka

Zámenná zmluva uzavretá podľa § 611 Občianskeho zá

Neuvedené

Obec Žalobín

Poľnohospodárske družstvo Kvakovce

12. 3. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona

10 751,62 EUR Desaťtisícsedemstopäťdesiatjeden 62/100 Eur

Darien, s. r. o.

Obec Žalobín

2. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. N20200124012

Dodatok č. 1

neuvedené

Obec Žalobín

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

2. 3. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 4

neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Žalobín

26. 1. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Podľa zmluvy

RAMEKO, s .r. o.

Obec Žalobín

19. 1. 2021

Dodatok 1/2021

Dodatok 1/2021

Podľa zmluvy

FURA s.r.o.

Obec Žalobín

18. 1. 2021

Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve č. Z59160013

Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve č. Z59160013

Podľa zmluvy

EBA, s.r.o.

Obec Žalobín

14. 12. 2020

Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Žalobín

14. 12. 2020

Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Žalobín

1. 12. 2020

Zmluva o výpožičke v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluva o výpožičke v zmysle ust. § 659 a nasl. Obč

neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad

Obec Žalobín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 185

Zverejňovanie

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2024

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:41

Slnko zapadá:19:25