Obec Žalobín
ObecŽalobín

VZN

Rok 2023

VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

VZN č. 1_2023_o_určení_výšky_finančných_prostriedkov_na_mzdy_a_prevádzku_na_dieťa_materskej_školy_alebo_dieťa_a_žiaka_školského_zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 528,22 kB

Rok 2022

VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Žalobín

VZN č. 2_2022_o_určení_výšky_mesačného_príspevku_na_čiastočnú_úhradu_nákladov_spojených_s_činnosťou_škôl_a_školských_zariadení_v_zriaďovateľskej_pôsobnosti_obce_Žalobín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,86 kB

VZN č. 1/2022 k určeniu školského obvodu základnej školy

VZN č. 1_2022 k určeniu školského obvodu ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 508,1 kB

Rok 2021

VZN č. 1/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Žalobín

VZN č. 1_2021_o_schválení_Prevádzkového_poriadku_pohrebiska_Obce_Žalobín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,8 kB

Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 1/2020

Dodatok č. 1_2021 k VZN č. 1_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,54 kB

Rok 2020

VZN č. 2-2020 o dani a TKO R2021-dodatok

VZN č. 2-2020 o dani a TKO R2021-dodatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,07 kB

VZN č. 1-2020 o ochrannom pásme pohrebiska

VZN č. 1-2020 o ochrannom pásme pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,87 kB

Rok 2019

VZN č. 1-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,91 kB

Rok 2015

VZN č. 5/2015 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

VZN č. 5_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 606,33 kB

VZN č. 4-2015 obce Žalobín o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách obce

VZN č. 4-2015 obce Žalobín o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,15 kB

VZN č. 3/2015 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Žalobín

VZN č. 3_2015 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Žalobín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,56 kB

VZN č. 2/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti

VZN č. 2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,19 MB

VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1_2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,48 kB

Rok 2013

VZN č. 3/2013 o organizácií miestneho referenda

VZN č. 3_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 584,76 kB

VZN č. 2-2013 Prevádzkový poriadok domu smútku

VZN č. 2-2013 Prevádzkový poriadok domu smútku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 432,21 kB

VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Žalobín

VZN č. 1_2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Žalobín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,36 kB

Rok 2012

VZN č. 8-2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce

VZN č. 8-2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,81 kB

VZN č. 11-2012 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Žalobín

VZN č. 11-2012 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Žalobín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,23 kB
Zobrazené 1-20 z 29

Obecný úrad

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za tuhý komunálny odpad a poplatku za cintorín

Obec Žalobín, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, týmto upozorňuje a vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za  tuhý komunálny odpad, poplatku za cintorín/tieto poplatky boli splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia/, aby svoje záväzky voči obci BEZODKLADNE uhradili, a to buď zaplatením v pokladni obecného úradu Žalobín alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám a exekučným konaniam.

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2023

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:03

Slnko zapadá:15:39