Obec Žalobín
ObecŽalobín

Finančná zbierka pre obyvateľov obce Ďapalovce

zemetrasenie v Ďapalovciach

Obec Ďapalovce zriadila transparentný účet, na ktorý môžete poslať pomoc pre občanov obce Ďapalovce postihnutých zemetrasením.

IBAN SK62 0200 0000 0048 6257 5754

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na zmiernenie dopadu zemetrasenia pre ľudí v obci Ďapalovce, ktorí pomoc najviac potrebujú.

Číslo účtu: SK62 0200 0000 0048 6257 5754

Dátum vloženia: 11. 10. 2023 8:55
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 10. 2023 9:06
Autor: Správce Webu

Obec

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za tuhý komunálny odpad a poplatku za cintorín

Obec Žalobín, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, týmto upozorňuje a vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za  tuhý komunálny odpad, poplatku za cintorín/tieto poplatky boli splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia/, aby svoje záväzky voči obci BEZODKLADNE uhradili, a to buď zaplatením v pokladni obecného úradu Žalobín alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám a exekučným konaniam.

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2023

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:03

Slnko zapadá:15:39