Obec Žalobín
ObecŽalobín

Základná škola Žalobín

Základná škola Žalobín

Veľkosť školy

Základná škola v Žalobíne je neplnoorganizovaná škola. Vyučujú sa v nej žiaci  1.- 4. ročníka primárneho vzdelávania. Budova školy sa nachádza mimo centra obce v peknom a tichom prostredí. Priestory školy zodpovedajú kvalitnej výučbe. V rámci modernizácie vzdelávania má škola interaktívnu tabuľu, prostredníctvom ktorej je možné skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces multimediálnym obsahom. Jej súčasťou je dataprojektor a notebook. Vo všetkých triedach sú nové lavice a stoličky, interiér je vymaľovaný a pôsobí útulne a čisto.

Charakteristika žiakov

Školu navštevuje ročne v prímere 40 žiakov. Sú to žiaci z tunajšej obce, Prevládajú rómski žiaci. Všetci žiaci sú vzdelávaní podľa nového výchovno-vzdelávacieho programu ISCED1. Škola poskytuje vzdelávanie aj individuálne začleneným žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Máme dobré skúsenosti so vzdelávaním takýchto žiakov,  pretože v škole pôsobí špeciálny pedagóg. Tento v spolupráci s triednymi učiteľmi zabezpečuje náležitú pedagogickú dokumentáciu a spoluprácu  s CPPPaP vo Vranove nad Topľou  a CŠPP pri SŠI vo Vranove nad Topľou. V škole sa vyučuje anglický jazyk.

Zamestnanci školy


a)      pedagogickí zamestnanci

 • Mgr. Anna Holoďáková – riaditeľka školy
 • Mgr. Viera Fedorková – učiteľka
 • Mgr. Viktória Kizlingová – učiteľka
 • Mgr. Renáta Paľušová – vychovávateľka v ŠKD
 • PaeDdr., Mgr. Peter Vojtko - učiteľ
 • Mgr. Jozefína Zmudová - asistentka učiteľa

b)     nepedagogickí zamestnanci

 •  Marta Mrážiková – školníčka, upratovačka
 •  Anna Tkáčová - kuchárka
 •  Adriana Halasová – vedúca školskej jedálne

Krúžková činnosť

Počas celého školského roka prebieha krúžková činnosť, v ktorej sa žiaci môžu tvorivo výtvarne rozvíjať, získavať nové vedomosti v oblasti informačno-komunikačných technológií, zdokonaľovať sa v cudzom jazyku alebo byť dobrým športovcom. 

Počítačový a  internetový krúžok – Mgr. Anna Holoďáková
Športový krúžok – Mgr. Jozefína Zmudová

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a  mimovyučovacích aktivít je aj problematika prevencie drogových závislostí (p. uč. Mgr. Viera Fedorková), ktoré sú zamerané najmä na utužovanie zdravia, propagáciu zdravej výživy, na prevenciu nežiaducich účinkov fajčenia, užívania alkoholu, na rozvíjanie priateľských vzťahov medzi spolužiakmi, pestovanie kladných vzťahov žiak - učiteľ,  učiteľ – žiak, na budovanie úcty k rodičom a starším občanom obce. Snahou a cieľom je viesť žiakov k vzájomnému rešpektu a tolerancii.

Aktivity školy

Medzi najpútavejšie a tradičné akcie patria:
 • kultúrny program  „Úcta k starším“
 • Mikuláš v škole
 • Vianočná akadémia
 • zápis do 1.ročníka ZŠ
 • školský karneval
 • beseda s policajtmi
 • školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
 • oslavy Dňa matiek
 • výtvarné súťaže 
 • športové dopoludnie  pri príležitosti MDD
 • športová olympiáda za účasti štyroch škôl
Dátum vloženia: 18. 9. 2014 20:17
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 4. 2021 12:55

Obec

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2024

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:29

Slnko zapadá:19:34