Obec Žalobín
ObecŽalobín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 11. 2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0726

neuvedené

Obec Žalobín

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS

27. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ABK9

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

20 049,72 EUR Dvadsaťtisícštyridsaťdeväť 72/100 Eur

Obec Žalobín

Pôdohospodárska platobná agentúra

19. 10. 2021

ZMLUVA O DIELO č. 20211001

ZMLUVA O DIELO č. 20211001

34 746,28 EUR Tridsaťštyritisícsedemstoštyridsaťšesť 28/100 Eur

JANEKO s. r. o.

Obec Žalobín

20. 7. 2021

ZMLUVA č. 943/2021/OPR

ZMLUVA č. 943/2021/OPR

1 350,00 EUR Jedentisíctristopäťdesiat 00/100 Eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Žalobín

22. 7. 2021

ZMLUVA O DIELO č. 1/7/2021

ZMLUVA O DIELO č. 1/7/2021

20 297,72 EUR Dvadsaťtisícdvestodeväťdesiaťsedem 72/100 Eur

RD-SYSTÉM s. r. o.

Obec Žalobín

7. 6. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 295/81/2021/IÚ

č. 295/81/2021/IÚ

bezodplatne

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Žalobín

13. 5. 2021

Zámenná zmluva uzavretá podľa § 611 Občianskeho zákonníka

Zámenná zmluva uzavretá podľa § 611 Občianskeho zá

Neuvedené

Obec Žalobín

Poľnohospodárske družstvo Kvakovce

14. 5. 2021

Zmluva č. 1421 622 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 1421 622

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo 00/100 Eur

Obec Žalobín

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12. 3. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona

10 751,62 EUR Desaťtisícsedemstopäťdesiatjeden 62/100 Eur

Darien, s. r. o.

Obec Žalobín

2. 3. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 4

neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Žalobín

3. 6. 2016

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA

neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Žalobín

26. 1. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Podľa zmluvy

RAMEKO, s .r. o.

Obec Žalobín

19. 1. 2021

Dodatok 1/2021

Dodatok 1/2021

Podľa zmluvy

FURA s.r.o.

Obec Žalobín

18. 1. 2021

Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve č. Z59160013

Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve č. Z59160013

Podľa zmluvy

EBA, s.r.o.

Obec Žalobín

14. 12. 2020

Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Žalobín

14. 12. 2020

Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Žalobín

1. 12. 2020

Zmluva o výpožičke v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluva o výpožičke v zmysle ust. § 659 a nasl. Obč

neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad

Obec Žalobín

27. 11. 2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

80,00 EUR osemdesiat Eur

Hedviga Maršíková

Obec Žalobín

1. 10. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Žalobín

11. 9. 2020

Zmluva o pripojení č. 24VS0000783929O

Zmluva o pripojení č. 24VS0000783929O

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a. s.

Obec Žalobín

4. 9. 2020

Zmluva o dielo č. 20200901

Zmluva o dielo č. 20200901

23 246,38 EUR Dvadsaťtritisícdvestoštyridsaťšesť 38/100 Eur

JANEKO s.r.o.

Obec Žalobín

1. 9. 2020

KÚPNA ZMLUVA o zabezpečovaní dodávok ovocia a zeleniny

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obch

Neuvedené

Agromix výrobno-obchodná spoločnosť. spol. s.r.o.

Obec Žalobín

20. 8. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN Prešovského samosprávneho kraja VZN č. 78/2019

Zmluva č. 383/2020/DPR

1 600,00 EUR Jedentisícšesťsto eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Žalobín

13. 7. 2020

Zmluva o dielo č. 29.06/2020

Zmluva o dielo č.29.06/2020

7 815,30 EUR Sedemtisícosemstopätnásť eur a tridsať centov

KAMTEL, s. r. o.

Obec Žalobín

9. 7. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného

Neuvedené

FURA s.r.o.

Obec Žalobín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 99

Zverejňovanie

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

NATUR-PACK

Natur-pack

Zvoz odpadu 2022

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:46

Slnko zapadá:20:12